WAITLIST: 2024 m. Šeimų Stovyklos Registracijos Forma | 2024 Family Camp Registration Form

WAITLIST

WAITLIST: Thank you for your interest in Šeimų Stovykla - you are now signing up for the WAITLIST, as all spots at camp have already been filled. Please feel free to fill out this form, but do NOT submit payment. We will contact you if any rooms become available. Thank you!
 
 
LAUKIANČIŪJŲ SARAŠAS: Dėkojame, kad domitęs Šeimų Stovykla - dabar tik priimam norinčius ant LAUKIANČIŪJŲ SARAŠO, nes stovykla jau pilna. Galite išpildyti šią formą, bet prašome dar nesiųsti mokesčio. Leisime žinot, jeigu atkris dalyvautojų. Ačiū!
I understand that I am signing up for Šeimų Stovyklos WAITLIST. / Suprantu, kad su šia forma prisirašau prie Šeimų Stovyklos LAUKIANČIŪJŲ SARAŠO. *

Form Instructions

IMPORTANT NOTE: This registration form should be used for those families hoping to attend "Šeimų Stovykla" at Camp Dainava, running from August 4th-8th, 2024. If you and your family would like to sign up for "Sendraugių Stovykla," which runs from August 8th-13th, please register through the appropriate link on Dainava.org.
 
FORM INSTRUCTIONS: Each family hoping to attend "Šeimų Stovykla" should complete one form per family. Grandparents - please complete a separate form from your children/grandchildren. Every family member 18 years of age or older must sign the form on the date of form completion.
 
 
 
SVARBI PASTABA: Ši registracijos formą naudojama tik tiems, kurie nori dalyvaut Dainavos Šeimų Stovykloje, kuri vyks nuo rugpjūčio 4tos iki 8tos, 2024m. Jei jūs ir jūsų šeima norite dalyvauti Sendraugių Stovykloje, kuri vyks nuo rugpjūčio 8tos iki 13tos, prašome naudoti atskirą registracijos nuorodą Dainava.org tinklapyje.
 
FORMOS PAPILDYMO GAIRĖS: Šeimos norinčios dalyvaut Šeimų Stovykloje gali pildyti vieną formą visai šeimai. Seneliai - prašome, kad jūs užpildytumėte atskirą formą nuo jūsų vaikų/anūkų. Kiekvienas stovyklautojas virš 18 metų turi pasirašyti šią formą.

General Camp Information

This camp is focused on families with children 0-10 years old. This year's 2024 camp will run from Sunday August 4th through Thursday August 8th. Registration must be done electronically. Having filled out this brief online registration form, it is imperative that you send payment via Zelle/Chase Quickpay or by check as soon as possible in order to confirm your spot at camp. Additional payment information can be found in the section labeled "Payment Information," below. For questions regarding registration or about camp itself, please contact ATseimu.registracija@gmail.com. We look forward to camping together!
 
Ši stovykla ruošiama jaunoms šeimoms su vaikais 0-10 metų amžiaus. 2024 m. stovykla vyks nuo sekmadienio rugpjūčio 4tos iki ketvirtadienio rugpjūčio 8tos. Registracija vyksta elektroniniu būdu. Išpildžius šią registracijos formą, būtina kuo greičiau persiųsti mokestį Zelle/Chase Quickpay ar čekio būdu, kad užtikrint jūsų vietą stovykloje. Papildomą mokesčio informaciją rasite toliau "Payment Information" skiltyje. Kilus klausimams dėl registracijos ar pačios stovyklos kreipkitės ATseimu.registracija@gmail.com. Laukiame stovyklaut kartu!

COVID-19 Disclaimer

COVID-19 Disclaimer: Although vaccines against COVID-19 are not required in order to attend camp, we strongly recommend that all campers follow the vaccination recommendations set forth by the Centers for Disease Control & Prevention (CDC).  Currently, the CDC recommends vaccination against COVID-19 for individuals 6 months and older, other than those who are medically exempt. 
 
In addition, to protect the health and safety of our campers, we ask that you please STAY HOME if you or your family members are ill. 
 
 
Pąstabos liečiant COVID-19: Nors šiais metais nėra reikalavimo visiems stovyklaujantiems skiepytis nuo COVID-19, stovyklos rengėjai stipriai skatina visus dalyvius sekti pąstabas nustatytas Center for Disease Control & Prevention (CDC) organizacijos. Šiuo laiku, CDC pataria visiems virš 6 mėnesių amžiaus skiepytis nuo COVID-19, atskirus tuos, kurie negali skiepytis del sveikatos priežasčių. 
 
Taip pat, norėdami užtikrint visų stovyklautojų sveikatą, prašysime jūsų NEATVYKT Į STOVYKLĄ jei jūs arba jūsų šeimos nariai serga.

IMPORTANT NOTE

IMPORTANT NOTE: Participation at this family camp is very limited due to space. Until we receive your forms and payment, you WILL NOT have a GUARANTEED RESERVATION. Therefore, DO NOT DELAY in filling out this form and sending your payment..
 
Registration will be first come, first served. Registration will open on April 1st and end April 15th, after which neither registration forms nor payment will be accepted.
 
Priority for Camp Dainava lodging will be given to those who register for the entire camp session.
 
**In order to make sure costs are covered, there will only by a 50% refund if you cancel within the last 30 days.**
 
 
SVARBIOS PASTABOS: Ateitininkų Šeimų stovyklos dalyvių skaičius yra labai ribotas. Kol neišpildėt formos ir neprisiuntėt mokesčio, jūsų dalyvavimas NEUŽTIKRINTAS. Dėl to, yra būtina NEDELSTI, o išpildyti šią registracijos formą ir išsiųsti mokestį kuo greičiau.
 
Dainavos stovykloje patalpos bus pirmųjų užsiregistravusių užimtos. Registracija prasideda balandžio 1mą, ir baigiasi balandžio 15tą d. Pasibaigus registracijai, formos ir mokestis nebus priimti.
 
Nakvynių pirmenybė Dainavos stovykloje priklausys tiems, kurie atvažiuoja visom stovyklos dienom.
 
**Jeigu 30 dienų prieš stovyklos pradžią, nutarsite stovykloje nedalyvauti, galėsime tik grąžinti 50% registracijos mokesčio.**

Family Information

* If more than 8 individuals, please complete an additional registration form with the other individuals' information.
Powered byFormsite